Medical Call Letter has been uploaded.

Date News & Events
Sep
10
2018
Medical Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2017, Download (from My Applications) and attend the Medical Exam as per the schedule mentioned in Call Letter
Aug
16
2018
Provisional Select List
Mar
16
2018
Final Answer Key
Feb
23
2018

Key Answer

Series A Series B Series C Series D Series E
Key Answer Objection Format
Feb
10
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 18-FEB-2018.

Written Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Feb
02
2018
Ballari Ground Date & Venue changed.

The ET-PST schedule fixed on 3rd February 2018 at District Stadium, Ballari is postponed to 7th February 2018 at VIMS PLAY GROUND, NEAR SUDHA CROSS, CONTONMENT, BELLARI venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Ballari Ground dated 3rd FEB 2018 only).

The ET-PST schedule fixed on 05/02/2018 & 06/02/ 2018 at District Stadium, Ballari . The Ground venue is changed from District Stadium, Ballari to VIMS PLAY GROUND, NEAR SUDHA CROSS, CONTONMENT, BELLARI venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail.

Jan
30
2018
Belagavi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at 2nd Battalion KSRP, Jambatti Road, VTU, Campus Post, Mache, Belagavi, is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Belagavi Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only).

Ballari Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at District Stadium, Ballari is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Ballari Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only).

Kalaburgi Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at DAR Parade Ground, Kalaburgi is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Kalaburgi Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only).

Mangaluru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 31st January, 1st & 2nd February 2018 at New Sports Ground, Behind University Library, Mangaluru University Konaje is postponed to 5th, 6th & 7th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mangaluru Ground dated 31st January , 1st & 2nd FEB 2018 only).

Mysuru Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at CAR Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Mysuru Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only)

Davangere Ground Date changed.

The ET-PST schedule fixed on 1st & 2nd February 2018 at DAR Parade Ground, Davabgere is postponed to 5th & 6th February 2018 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Davangere Ground dated 1st & 2nd FEB 2018 only).

Jan
25
2018
Davangere Ground Venue Changed.

The ET-PST schedule at DAR Police Parade Ground, PJ Extension, near Aruna theatre circle, Davangere-577002 venue is changed to DISTRICT STADIUM, BESIDE BAPUJI HOSPITAL, HADADI ROAD, DAVANGERE. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail. ( Applicable only Davangere).

Jan
08
2018
4th Btn, KSRP Parade Ground Venue Changed.

The ET-PST schedule commence from 10/01/2018 at 4th Battalion, KSRP Parade Ground, Near madiwala Market, Koramangala, Bengaluru.- 560034 venue is changed to CAR South Parade Ground, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru- 560 030. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail. ( Applicable only 4th Btn, KSRP, Bengaluru).

Jan
05
2018
ET-PST COMMENCE FROM 10-JAN-2018.

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST on Date Without Fail.

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
27/11/2017
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/12/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
20/12/2017
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PC-KSISF GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
18.12.2017
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN :18.12.1992 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN: 18.12.1990 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 18.12.1987 AND 18.12.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01, TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
PC-KSISF SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ET, PST & PET / ¸À»µÀÄÚvÉ, zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë
Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Exservicemen & Women Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
ITEM Eligible Time / Distance
Men & Women(Direct & Exservicemen Candidate) High Jump
 • 1.20 Mtrs For Men
 • 0.90 Mtrs For Women & Exservicemen
Long Jump
 • 3.80 Mtrs For Men
 • 2.50 Mtrs For Women & Exservicemen
 • Shotput (7.26 Kgs) Men Direct
 • Shotput (4 Kgs) Women & Exservice
 • 5.60 Mtrs For Men
 • 3.75 Mtrs For Women & Exservicemen
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men & Women (Direct Candidate) & ExServicemen Minimum Height
 • Men Direct Candidate: 170 cm
 • Men Direct Tribal : 155cm
 • Women Direct Candidate : 158cm
 • Women Direct Tribal : 150cm
 • No Height for Exservicemen
Chest Measurement
 • 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion For Direct
 • 75 cm ( Full expansion ) Minimum 5 cm For Tribal
Only for Women Weight 45 kg ( Including Tribal)
Post / Vacancy information
Unit Men Women Total
PC-KSISF 356 39 395
Notes
 • 1.Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
 • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre.
 • 1.Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • 2.D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • 3.C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • 4.C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.